Fit for 4.0 MOOC lanseerattiin Brysselissä

Brysselissä syyskuun lopussa 2022 pidetyssä päätöskokouksessa esiteltiin ja lanseerattiin Fit for 4.0 hankkeessa tuotettu MOOC-koulutusmoduuli. Sen tavoitteena on tukea opettajien digipedagogisen osaamisen kehittymistä, jota neljäs teollinen vallankumous (Industry 4.0) edellyttää. ”Fit for 4.0: training trainers and teachers for the 4.0 paradigm” -hanke on Euroopan komission rahoittama Erasmus + -ohjelmaan sisältyvä hanke.

Koulutusmoduuli koostuu kuudesta mikro-MOOCista, joista osallistujat voivat valita oman osaamisen päivittämisen kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden tai tutustua kaikkiin osiin. Osallistujat pääsevät tutustumaan mikro-MOOCeihin oman aikataulunsa mukaisesti ja saavat jokaisesta tekemästään kokonaisuudesta digitaalisen todistuksen. Katso lisää MOOC- kokonaisuudesta https://mooc.fitfor4-0.eu/

MOOC tuotettiin hankekonsortiossa, jossa on mukana kymmenen kumppania kahdeksasta EU:n jäsenvaltiosta: Italiasta, Itävallasta, Belgiasta, Tanskasta, Suomesta, Portugalista, Ruotsista ja Yhdistyneistä kuningaskunnista.

Kuvankaappaus verkkosivustolta, jossa näkyy oppimisympäristön sisältöjä laatikoissa.
Kuva 1. Micro-Mooc kokonaisuuden aloitussivu.

MOOCin taustalla Teollisuus 4.0 -ajattelu

Teollisuus 4.0 -muutoksen ajurina on digitalisaatio. Data liikkuu laitteiden välillä ilman ihmistä. Loppukäyttäjälle esineiden internet tai auto, joka toimittaa huoltoraportin tehtaalle, näyttäytyvät laadukkaampana palveluna. Emme välttämättä pysähdy ajattelemaan, kuinka merkittäviä muutoksia Teollisuus 4.0 -ajattelu edellyttää työprosesseihin. Nämä muutokset puolestaan haastavat uudenlaiseen ajatteluun siitä, miten erilaiset työprosessit käytännössä toteutetaan ja miten niissä toimitaan. Teknologian edistymisen vuoksi nykyisistä ja tulevista työtehtävistä selviytyminen vaatii yhtäältä uudenlaisia osaamisia ja erikoistumista ja toisaalta yhteisiä, geneerisiä osaamisia.

Useiden tutkijoiden mukaan vahvat sosiaaliset ja yhteistoiminnalliset taidot ovat yhtä tärkeitä kuin työhön liittyvä tekninen osaaminen. Älykkäät koneet ja laitteet huolehtivat yhä laajemmin varsinaisesta tuotannollisesta työstä, ja työtä tehdään ihmisten ja älykkäiden koneiden sekä robottien kanssa. Ne eivät kuitenkaan – ainakaan vielä – kykene päättelyä vaativaan toimintaan, eikä niillä ole kykyä empatiaan, joka on ihmisyhteisöissä ja vuorovaikutuksellisessa toiminnassa tärkeä elementti. Lisääntyvä vuorovaikutus älykkäiden koneiden kanssa vaatiikin tunneälyä, kriittistä ajattelukykyä, luovuutta, viestintä- ja yhteistyötaitoja, johtajuusosaamista ja tiimityötaitoja.

Teollisuus 4.0 -ympäristön kehittyminen tarvitsee tuekseen sellaista koulutusta, joka edistää sen vaatimaa osaamista. Teollisuuden ja korkea-asteen sekä ammatillisten oppilaitosten yhteistyön tulisi edistää aitojen ajassa olevien ongelmien ratkaisemista. Opiskeltavien opintokokonaisuuksien on oltava merkityksellisiä ja mielekkäitä tukien työelämässä tarvittavia taitoja. Koulutuksen monialaisuus, avoimissa oppimisympäristöissä toimiminen ja opiskelun henkilökohtaistaminen ovat opiskelun keskeisiä elementtejä.

Ammatillinen toisen asteen ja korkea-asteen koulutus voivat olla edelläkävijöitä ja tukea neljännen teollisen vallankumouksen kehitystä edellyttäen, että opettajat ovat riittävän tietoisia muutoksen kaikista ulottuvuuksista ja sen tuomista vaatimuksista oppimiseen. Opettajien ajatusmaailman (mindsetin) muutos sisältöjen opettamisesta opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen oppimisen ohjaamiseen, onkin välttämätöntä. Opiskelua tuetaan oppimisympäristöjen henkilökohtaisen suunnittelun ja opiskeluanalytiikan avulla. Vertaisoppijoista tulee tärkeitä opiskelussa: opitaan yhdessä ja toisilta. Opettajalla on tällaisessa tilanteessa oppimista tukevan fasilitaattorin rooli. Kun osaamistarpeet muuttuvat, on opettajien omaksuttava uudenlaisia ja innovatiivisia tapoja toteuttaa työelämälähtöistä koulutusta. Enää emme voi pysyä opiskelijoiden kanssa vain luokkahuoneessa.

15 henkilöä hymyilee pöydän äärellä hankkeen työpajassa, taustalla isolla näytöllä Fit for 4.0 -hankkeen logo.
Kuva 2. Fit for 4.0 -hankkeen toimijat Brysselissä.

Fit for 4 -projektin MOOC-kokonaisuus tukee opettajia kehittämään opetustaan yhä työelämäläheisemmäksi ja verkostoitumaan sekä nostaa opettajien omat ja opiskelijoiden geneeriset taidot näkyväksi ja tavoiteltavaksi osaamiseksi.

Kirjoittajat:

Eila Burns, vanhempi tutkija & Satu Aksovaara, lehtori

Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätietoja Fit for 4.0 -hankkeesta