Harppaus eteenpäin Nepalissa

ToT-projektimme kahdenvälinen kehitysyhteistyö on synnyttänyt hyviä tuloksia. Toisaalta projektin kahden vuoden toiminta-aika tuntuu jo nyt liian lyhyeltä valmiin mallin synnyttämiseksi. Marraskuussa kohtasimme jälleen Nepalissa.

Projektin loppusuoran jo häämöttäessä voidaan todeta, että kehitystyötä Tribhuvanin yliopistossa on toteutettu matkan varrella varsin monitahoisesti. Marraskuussa järjestimme jälleen antoisia workshoppeja jo entuudestaan tutuilla kampuksilla. Yhteisin ponnistuksin saatiin taas paljon hyvää aikaan.

Kokemukset perustana uuden suunnittelulle

Marraskuun alussa käynnistyivät järjestyksessä kolmannet workshopit, jotka toteutettiin yhtä aikaa Kathmandussa, Sanothimin kampuksella sekä Butwalissa.

Molemmissa paikoissa osallistujat olivat jälleen tutuilta kampuksilta, yhteensä kuudelta kampukselta eri puolilta Nepalia. Mukana oli yhteensä huikeat 80 opettajankouluttajaa ja it-asiantuntijaa. Butwalissa suunniteltiin kolmella kampuksella kolmenkymmenen hengen voimin.

Koska keväällä tapasimme eri kampuksilla tutorointikäyntien merkeissä, edellisestä yhteisestä kokoontumisesta oli kulunut jo vuosi. Kullekin kampukselle oli jo ehtinyt sinä aikana kertyä kokemuksia etäopiskelun ja kontaktiopiskelun tueksi järjestetyistä verkko-opinnoista sekä ohjauksesta. Workshopin alussa kukin kampus esitteli omat kokemuksensa ja tilastonsa ensimmäisestä lukukaudesta.

Opettajat olivat kiinnostuneita kehittämään omaa osaamistaan. Yhteinen harmi ja huoli tuntui kuitenkin olevan opiskelijoiden vähäinen määrä, keskeyttäneiden suuri osuus ja lukukauden päätteeksi järjestettävään kokeeseen osallistuneiden heikko menestys. Selityksenä nähtiin muun muassa opiskelijoiden ja opettajien heikko tietotekninen osaaminen, tietoliikenneyhteyksien epävarmuus tai puuttuminen kokonaan. Myös opiskelijoiden kulkeminen opiskelupaikkakunnille vuoristoisessa maassa tuotti hankaluutta.

Nämä ja monet muut tekijät mielessään osallistujat käynnistivät kurssin suunnittelun, jonka tuli koostua yliopiston ohjeiden mukaisesti kahdesta kontaktijaksosta, etäopiskelusta ja ohjauksesta. Suunnitelman runkona oli yliopiston opetussuunnitelma, jossa määritellään kurssin tavoitteet, sisällöt ja arviointi.

Tukea verkostoitumiseen ja uusia ideoita

Työskentelyä varten osallistujajoukkomme jakautui ainekohtaisiin ryhmiin (kuten nepalin kieli, terveydenhuolto ja opetussuunnitelmatyö), näin kaikkiin ryhmiin tuli edustaja jokaiselta kampukselta.

Untitled-1
Kurssisuunnitelmat syntyivät eri kampusten välisenä yhteistyönä. Avainsanat kirjoitettiin lapuille ja sijoitettiin aikajanalle. Ryhmät esittelivät suunnitelmansa myös toisilleen päivittäin.

Kaksi ryhmää työskentelivät vuorotellen samojen teemojen parissa. Toinen ryhmä opetteli ensin tietokoneluokassa erilaisten verkkotyövälineiden käyttöä ja toinen suunnitteli sillä välin oppimistehtäviä, opetuksen toteutusta, ohjausta ja arviointia. Sen jälkeen ryhmät vaihtoivat paikka ja siten molemmat ryhmät työskentelivät kummankin teeman parissa. Päivittäin pidettiin lyhyet yhteenvedot ryhmien työskentelyn etenemisestä.

Tietokoneluokassa tutustuttiin erilaisiin verkkotyövälineisiin Skypestä Moodleen sekä ihan opiskeltiin ihan perustyökalujen kuten PowerPointin käyttöä. Tarkoituksena on, että välineitä voidaan käyttää tiedonhaussa, opiskelijoiden opettamisessa ja ohjauksessa sekä opettajien keskinäisten verkostojen yhteydenpidossa.

verkko_2611
Kuulumisia vaihdettiin päivittäin kampusten välillä verkkokeskusteluissa. Tauotkin hyödynnettiin kokemusten vaihtoon.

Kurssin suunnittelu eteni päivittäin, eri teemoista pidettyjen alustusten mukaisesti. Ensimmäinen teema oli kurssin rakenteen suunnittelu, tavoitteet ja sisällöt. Toisen päivän aiheena oli opiskelijoiden ohjaus, kolmannen päivän teemana arviointi ja neljäntenä edettiin evaluoinnin ja toimintasuunnitelman laadinnan pariin.

Työskentely tähtäsi siihen, että kunakin päivänä valmistuisi materiaalia, josta voidaan lopuksi koota kurssimateriaalia Moodleen. Vaikka edessä oli paljon haasteita, pääsimme hyvää alkuun niin sisällöllisesti kuin teknisestikin. Projekti jatkuu vielä kesäkuuhun 2015 asti.

Mitä on saatu aikaan?

Tässä vaiheessa projektia olemme myös katsoneet hieman taaksepäin. Mitä olemmekaan saaneet projektissa aikaan ja millä keinoin. ToT-projektin pyrkimyksenähän on paitsi saavuttaa suunnitellut ulkoiset tavoitteet, myös tuottaa uutta lisäarvona.

Projektin päätavoitteena olevaa Open and Distance Learning-mallin (ODL) kehittämistä Tribhuvanin yliopistossa on toteutettu matkan varrella monitahoisesti. Tässä onkin menty selvä harppaus eteenpäin, joskin projektin toiminta-aika, kaksi vuotta, on aivan liian lyhyt valmiin mallin saavuttamiseen.

ToT-projektissa tarvelähtöisyys on ollut koko toiminnan perusta. Projektissa toiminta onkin ollut selkeästi tarvelähtöistä. Tämä on varmistettu henkilökohtaisten kontaktien ja valmistelevien käyntien avulla. Tribhuvanin yliopiston edustajat, matkustivat Suomeen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jotta projektin tavoitteet saatiin vastaamaan heidän tarpeisiinsa.

Projektin toimintaideologiana taas voidaan pitää käsitettä ”cultural literacy” eli kulttuurisensitiivisyyttä ja jaettua asiantuntijuutta kahden maan partnereiden kesken. Sitä projektin rakenne on tukenut alusta asti. Projektin kolme keskushenkilöä, Master Traineria, ovat ottaneet pikkuhiljaa enenevässä määrin vastuuta tavoitteiden edistämisestä ja loppuvaiheessa uuden osaamisen vahvistamisesta. Jaettu asiantuntijuus ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja Master Trainereiden välillä on johtanut saumattomaan ja lämpimään yhteistyöhön.

Ehkä merkittävin Master Trainereiden rooli liittyi juuri kulttuuriseen tulkkaamiseen. Me ammatillisten opettajakorkeakoulujen kouluttajat opettelimme alusta lähtien nepalilaista toimintakulttuuria. Jouduimme ihmettelemään sen erilaisuutta ja ajoittaista jäsentymättömyyttä, mutta joka kerta myös huomaamaan, että erilaisesta toimintalogiikasta huolimatta päädyimme samaan lopputuotokseen!

Myös työskentelytapamme tukivat kulttuurista joustavuutta: workshopit suunniteltiin Master Trainereiden kanssa ja ne toteutettiin eri puolilla maata alueellisten erojen huomioimiseksi. Workshoppien väliset tutorointikäynnit yliopiston kampuksille eri puolella maata mahdollistivat kampuskohtaisen kehittämisen.

Kohti loppuhuipennusta

ToT Nepal -projekti jatkuu kesäkuuhun 2015 ja seuraava iso yhteistyöponnistus on maaliskuussa toteutettava päätösworkshop, jossa kukin kampus tuo esille oman kehittämistoimintansa ydinkysymykset. Samalla arvioimme hanketta ja suunnittelemme jatkohanketta. Workshop huipentuu 8.-9.3. Katmandussa pidettävään ToT – Nepal konferenssiin, johon mukaan kutsutaan hankkeen yhteistyökumppaneita Nepalista ja Suomesta. Voit seurata blogista loppuhuipennuksen vaiheita maaliskuussa.

Lisätietoa yhteistyöstämme Nepalissa osoitteessa www.jamk.fi/nepal

Teksti: Maija Hirvonen ja Mari Kolu
Kuvat: Mari Kolu

Jätä kommentti