Kotopaikka-hankkeen kuvituskuva jossa eri alojen työntekijöitä, kuten keittiö-, rakennus- ja tehdastyöntekijä sekä Kotopaikan pieni punainen mökki

JAMK yhdessä kuntien kanssa kehittämään kuntien tavoitteellista maahanmuuttotyötä

Kotopaikka2-hanke käynnistyi

Ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteistyö keskisuomalaisten kuntien kanssa jatkuu, kun uusi Kotopaikka2 – Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun -hanke startattiin syyskuun alussa. Kohdekunnissa tehdään nyt työtä kohti entistä tavoitteellisempaa ja osaavampaa verkostomaista maahanmuuttotyötä.

ESR-rahoitteinen Kotopaikka2 – Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun -hanke (1.9.2020-30.9.2022) jatkaa aiemmin Kotopaikka-hankkeessa (1.3.2017-31.7.2019) tehtyä työtä ja vastaa havaittuihin jatkokehittämisen tarpeisiin kohdekuntien tavoitteellisen maahanmuuttotyön kehittämiseksi ja maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi.

ESR-logot
Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa hankkeen koordinoinnista vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu, ja mukana on asiantuntijoita hyvinvointiyksiköstä. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia toimii hankkeen osatoteuttajana ja asiantuntijakumppanina. Kohdekuntina ovat Pihtipudas, Viitasaari, Saarijärvi, Kyyjärvi, Äänekoski, Laukaa, Keuruu ja Jämsä.

Osaamisen kehittämistä

Kotopaikka2-hanke järjestää monikulttuurisen osaamisen kehittämiseen koulutuksia sekä mm. kehittäviä vertaiskäyntejä ja mentorointia. Ne suunnataan kuntien päättäjille, työnantajille, työpaikoilla maahanmuuttajia perehdyttäville työntekijöille sekä kunnissa maahanmuuttajien työllistymistä ohjaaville toimijoille.

Kunnissa vahvistetaan myös maahanmuuttotyön johtamista ja strategiaprosesseja konsultatiivisen fasilitoinnin avulla. Kaikella osaamisen kehittämisellä pyritään kunnan maahanmuuttotyön tavoitteellisempaan johtamiseen.

Maahanmuuttaja-asukkaiden työllistymiseen tukea

Maahanmuuttajien työllistymistä kunnissa edistetään 5-vaiheisen toimintamallin kautta, alkaen 1) maahanmuuttajien ja työnantajien rekrytointivaiheesta, 2) edeten maahanmuuttajien kartoitus- ja ohjausvaiheen kautta 3) työpaikkojen mentoreiden valmennusvaiheeseen.
4) Työnantajien ja maahanmuuttajien kohtaamisvaiheessa työnantajat ja työtehtävät sekä maahanmuuttajat kohtaavat ja esittäytyvät, edeten 5) perehtymisen vaiheeseen, jossa työhön tarkemman tutustumisen ja perehtymisen kautta mahdollistuu työn ja tarvittavan osaajan kohtaaminen.

Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti oppilaitoksista työelämään siirtymävaiheessa oleviin maahanmuuttajiin, työttömiin maahanmuuttajiin ja kuntien turvapaikanhakijoihin, sekä aloihin ja työnantajiin, jotka kärsivät työvoimapulasta.

Hankkeessa kartoitetaan maahanmuuttajan osaaminen, ja maahanmuuttajan työllistymistä edistetään ura- ja koulutusohjauksellisin keinoin erityisesti työvoimapulasta kärsivien alojen ja työnantajien tarpeisiin nähden. Maahanmuuttajien työllistymistä tuetaan järjestämällä selkokielisiä lupakorttikoulutuksia perehtymisvaiheeseen työpaikoilla edistyville. Samalla työpaikoilla kyky vastaanottaa ja perehdyttää maahanmuuttajia paranee.

Hankkeen tuloksena työvoimapulasta kärsivien alojen työvoiman kohtaanto paranee, ja työnantajat löytävät nopeammin osaamistarpeisiinsa sopivia työntekijöitä. Oppilaitoksista työelämään siirtymävaiheessa olevien sekä työttömien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden työllistymisen mahdollisuudet paranevat. Maahanmuuttajat tulevat tietoisemmiksi alueensa työllistymismahdollisuuksista ja kohtaavat alueella työllistäviä työnantajia.

Kotopaikka2 toimii asiakaslähtöisesti räätälöiden

Kohdekunnissa valmistellaan ja toteutetaan toimenpiteet yhteistyössä kuntaorganisaatioiden sekä työelämän ja yritysten edustajien kanssa. Maahanmuuttotyön tavoitteellisen kehittämisen koulutuksiin ja strategiaprosessin työpajoihin osallistetaan kohdekunnasta maahanmuuttajia mukaan keskusteluun, kehittämiseen ja työskentelyyn.

Tarvelähtöinen ja maahanmuuttajia kehittämistyöhön osallistava toimintatapa sai aiemmassa Kotopaikka-hankkeessa hyvän vastaanoton ja varmisti laadukkaat tulokset. Näin vaikutetaan maahanmuuttajien työllistämispalvelujen laadukkuuteen, tasalaatuisuuteen ja tasa-arvoisuuteen. Tällä varmistetaan, että jokainen maahanmuuttaja saa tarvitsemansa avun riippumatta maahanmuuton syystä, häntä asiointikerralla ohjaavasta ja palvelevasta toimijasta, tai kohdekunnasta, jossa asuu.

Palveluverkostolle valmiudet kohdata ja palvella

Hankkeen tuloksena kohderyhmän monikulttuuriset vuorovaikutustaidot ja interkulttuurinen kompetenssi kehittyvät. Toimijoilla on valmius kohdata, palvella ja ohjata maahanmuuttajia. Kunnissa maahanmuuttajien työllistämistä ohjaavat toimijat tunnistavat ympärillään olevan palveluverkoston, ja ymmärtävät oman roolinsa siinä. Kunnissa maahanmuuttotyön johtaminen ja strategiatyö sekä näihin linkittyvä oppiminen kehittyvät. Kohdekuntiin muodostuu maahanmuuttotyön tavoitteellisemman johtamisen tueksi esitys maahanmuuttotyön strategiasta: tavoitteista, mittareista ja vaikuttavuuden arvioinnista. Kehittämisprosesseja tukee maahanmuuttajien osallistaminen mukaan kehittämistyöhön.

Pitkällä aikavälillä hankkeessa on tavoitteena turvata maahanmuuttajille toimivat, tasalaatuiset ja tasa-arvoiset palvelut sekä paikallisia työllistymismahdollisuuksia Keski-Suomen kohdekunnissa. Kunnat ovat valmistautuneempia palvelemaan ja ohjaamaan kuntaan eri syistä muuttavat maahanmuuttajat.

Kotopaikka2-hankkeen toimenpiteiden suunnittelu ja edistäminen kohdekuntiin käynnistyi 21.9.2020 hankkeen toteuttajien keskinäisen aloituspalaverin myötä.

 

Kirjoittaja:

Johanna Pitkänen 
asiantuntija, Kotopaikka2-hankkeen projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jätä kommentti