Jatkuva oppiminen on arkipäivää myös yrityksissä

Työn luonteen muuttuessa jokaisen työntekijän on hallittava paitsi fyysiseen ja psyykkiseen työkykyyn myös osaamisen vanhenemiseen liittyvää työkykyriskiä. Haasteena silloin on oman osaamisen tunnistaminen – tietoisuus siitä onko oma osaaminen ajantasaista ja miten voi kehittää omaa osaamista? Osaamisen kehittäminen on haaste erityisesti pk-yrityksille resurssien ja osaamisen kannalta. Samoin freelancereilla ja henkilöillä, jotka hankkivat elantonsa eri tavoin yhdestä tai useammasta lähteestä, joilla ei ole oppivaa yhteisöä osaamisen kehittämisen tukena (Sitra 2019, 37).

Tulevaisuudessa työ ja kouluttautuminen ja osaamisen kehittyminen limittäytyvät yrittäjänkin arjessa. Arjen osaamistarpeet liittyvät usein myös yrittäjän hyvinvointiin. On entistä tärkeämpää poisoppia vanhasta ja uudelleenoppia toimivampia vaihtoehtoja, ketterämpää tekemistä, varsinkin silloin, kun uudet haastavat kysymykset eivät ratkea vanhalla asenteella ja osaamisilla.

Pysytään pinnalla -hanke on tarjonnut pk-yrityksille tilaa tarkastella oman yrityksen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kysymyksiä oppivan organisaation hengessä. Hankkeessa oli tavoitteena löytää yritykselle soveltuvia toimintatapoja ketterään strategiatyöhön ja yhteiskehittämiseen. Yhteisissä valmennuksissa on pohdittu yrittäjän arjesta nousevia kysymyksiä ja kehittämishaasteita. Niihin on etsitty ratkaisuja tavoitteellisesti yhteistyössä sparraajien ja toisten yrittäjien kanssa. Molemminpuolinen luottamus on rakentunut valmennuskertojen ja yrityskohtaisten sparrauksien aikana kokeilujakson edetessä.

Uuden oppiminen vaatii myös sanoittamista. Valmennuksissa yrittäjillä on ollut mahdollisuus pysähtyä työssään merkityksellisten kokemusten äärelle, niiden tutkimiseen ja jäsentämiseen yksin sekä yhdessä toisten yrittäjien kanssa. Kokeilujen aikana yrittäjien esille tuomat ajattelu- ja toimintatavan muutokset sekä toimintakyvyn vahvistumiset ovat olleet innostavia kaikille mukana olleille. Useasti keskusteluissa on tullut esille, että yksittäisiä taitoja tärkeämpää on kuitenkin oppia hallitsemaan omaa työtä osana tasapainoista elämää: omaa ajanhallintaa, osaamisen uudistamista, verkostoja ja ihmissuhteita. Arjessa hyviä tuloksia syntyy vuorovaikutuksessa toistemme kanssa oppien.

 

Pysytään pinnalla -verkkojulkaisun kansilehti, jossa on merimaisema auringonlaskun aikaan sekä lehden sisältöjen otsikoita. Lisäksi kuva yhden artikkelin sivusta, jossa naisen kuva ja teksti "mieltä painavat rästityöt hallittaviksi"Oppimiskyvykkyys mahdollistaa uudistumisen

Lue Pysytään pinnalla -verkkojulkaisusta yrittäjien osaamisen kehittämisestä. Tulevaisuutta on mahdollista ennakoida toimintaympäristöä havainnoimalla ja uusia toimintatapoja kokeilemalla.  Tutustu julkaisuun

 

Kirjoittaja:

Annu Niskanen, lehtori, asiantuntija Pysytään pinnalla -hankkeessa

Pysytään pinnalla -hankkeessa vahvistettiin mikro- ja pk-yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia organisaation ja yksilöiden muutoskyvykkyyttä kasvattamalla. Valtakunnallista kehittämishanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ja siinä kumppaneina toimivat Lahden, Kaakkois-Suomen ja Oulun ammattikorkeakoulut. Pysytään pinnalla -hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston ja Hämeen ELY-keskuksen rahoituksella.

 

Kirjallisuutta:

Niskanen, A. & Maunonen-Eskelinen, I. 2019. Työn opinnollistamisen solmuja ja voimaa. Teoksessa Työn ja oppimisen liitto. Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita (Toim. Kotila H. & Vanhanen-Nuutinen L.). Haaga-Helian julkaisut 8/2019. Viitattu 26.2.2020. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/267682/hh_toteemi_web.pdf

Sitra 2019. Kohti elinikäistä oppimista. Yhteinen tahtotila, rahoituksen periaatteet ja muutoshaasteet. Sitran selvityksiä 150. Viitattu 20.2.2020
https://media.sitra.fi/2019/03/11112556/kohti-elinikaista-oppimista.pdf

OECD 2020. Continuous Learning in Working Life in Finland. Getting Skills Right. OECD Publishing, Paris. Viitattu 27.2.2020. https://doi.org/10.1787/2ffcffe6-en

Kuva: Wallace Chuck, Pexels

projektin toteuttajien ja rahoittajan logot

Jätä kommentti