Kohti innovatiivista yrittäjyyskasvatusta Euroopassa

START-IN -hankkeen kolmas, kolmipäiväinen tapaaminen järjestettiin lokakuussa Jyväskylässä. Tapaamisen järjesti JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, ja paikalla olivat hankkeen kaikkien seitsemän toteuttajamaan edustajat.

START IN -hankkeen toimijoita vierailulla Kuokkalan yhtenäiskoulussa.
START IN -hankkeen toimijoita vierailulla Kuokkalan yhtenäiskoulussa. Sen lisäksi vieraat tutustuivat Mankolan yhtenäiskoulun käytäntöihin.

Tapaamisen ensimmäinen päivä oli varattu vierailuihin eri koulutustasoilla yrittäjyyskasvatusta tarjoaviin koulutusorganisaatioihin: Tiimiakatemia JAMK:ssa sekä Kuokkalan ja Mankolan yhtenäiskoulut. Vierailuun sisältyi myös Jyväskylän Yritystehdas ja tutustuminen YES-verkoston toimintaan. Kahtena muuna päivänä työskenneltiin hankkeen kehittämistyön parissa.

Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma ja opetusmoduulit

START IN -hankkeessa luodaan eurooppalainen yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma peruskouluille. Se sisältää opetussuunnitelman, ohjeistuksen sekä opetusmoduulien kuvaukset opettajille sovellettavaksi omaan toimintaympäristöönsä. Hankkeessa tuotettavaa mobiilisovellusta pilotoivat sekä opettajat että oppilaat.

Kaaviokuva: START IN -hankkeen kokonaisuus.
START IN -hankkeen kokonaisuus.

Erasmus -hankkeen hallinnointi ja yhteisistä käytännöistä sopiminen vievät aina oman aikansa yhteisistä kokouksista, mutta niiden jälkeen päästiin työskentelemään hankkeen kehittämistyön parissa. Aluksi keskityimme innovatiivisen ja sosiaalisen yrittäjyyskasvatuksen opetusmoduulien ensimmäisen version sisältöön, arviointiin ja viimeistelyyn.

Suunnitelma sisältää perusasteen opettajille suunnatun yrittäjyyskasvatuskoulutuksen kolme pääteemaa, jotka ovat

  • sosiaalinen (inklusiivinen) ja innovatiivinen eurooppalainen yrittäjyyskasvatus kouluissa (mm. yhteiskunnallinen yrittäjyys, innovaatiot, luovuus, digitaaliset taidot)
  • yhteiskunnallisen yrittäjyyden hallinnointi ja talous
  • käytännönläheisen yrittäjyyskasvatusprojektin toteuttaminen yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Tapaamisessa yhteiskehitettiin myös monikielisen yrittäjyyskasvatuksen e-oppimisalustan sekä mobiilisovelluksen sisältöjä. Mobiilisovellus tulee peruskoulun opettajien pilotoitavaksi huhti-toukokuussa 2019 ja opiskelijaryhmien testaukseen syksyn 2019 aikana. Jyväskylästä pilottiin osallistuu Mankolan ja Kuokkalan yhtenäiskoulujen sekä Valteri-koulun opettajia.

START IN -hanketta arvioidaan sen edetessä laadullisesti, jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Ryhmädynamiikka kehittyy yhdessä tekemisen kautta, ja siksi sovimmekin täydentäviä toimenpiteitä matkan varrelle laadukkaan lopputuotoksen aikaansaamiseksi. Kansainvälisissä hankkeissa myös opetussuunnitelman ja opetusmoduulien soveltaminen eri kulttuurisissa konteksteissa edellyttää keskustelua ja yhteisen ymmärryksen rakentumista. Tätä Erasmus -hankkeiden tavoitetta tavoitellaan myös START IN :ssä.

START IN -hanketapaamisen osallistujat Jyväskylän ammattikorkeakoululla.

Kansainvälisen kyselyn tulokset

Osana sisäistä arviointia ja laatusuunnitelmaa START IN -hanke teki julkisen kyselyn, jonka avulla pyrittiin kartoittamaan hankkeen sidosryhmien odotuksia. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella vastaajien mielipidettä hankkeen tavoitteista ja hyödynnettävyydestä. Kysely perustui hankkeen kuuteen keskeiseen osa-alueeseen: ajankohtaisuus, tehokkuus, vaikuttavuus, vaikutus, kestävyys ja hankkeen tuottama lisäarvo.

Piia Kolho START IN -tapaamisen alussa Jyväskylän ammattikorkeakoululla.Selvityksen tulosten mukaan START IN –hankkeen EU-osaamisten, kuten yrittäjyys ja yksilöllisyys, sosiaalisuus ja oppiminen, lähestymistapaa on pidetty oikein hyvänä. Odotukset ovat korkeat jokaisen hankkeen tuotosten hyödyllisyydelle ja innovatiivisuudelle. Tulosten mukaan merkityksellistä on myös se, että yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi luodut työkalut tulevat opettajien ja oppilaiden käyttöön. Myös START IN –hankkeen tuotosten hyödyntäminen maissa, joissa yrittäjyyskasvatus ei ole vielä niin kehittynyttä, pidetään oikein hyvänä keinona edistää inklusiivista ja sosiaalista yrittäjyyttä koulutusalalla. Kyselyn tulosten voidaan nähdä puoltavan START IN -hankkeen toimintaa ja tuloksia.

Mitä seuraavaksi?

Hankeryhmä kokoontuu seuraavan kerran Kreetalla, Haniassa, helmikuussa 2019. Siihen mennessä olemme kartoittaneet ja benchmarkanneet olemassa olevia yrittäjyyskasvatuksen opetusaineistoja kuudessa maassa. Ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa benchmarkauksen tulosten analysoinnista. Helmikuuhun mennessä myös hankkeessa toteutettava e-oppimisalusta-applikaatio on kehitetty ensimmäistä testausta varten.

Lisätietoja:

START IN hankkeesta JAMKilla vastaa lehtori Piia Kolho.

Lisätietoja löydät:

 

Kirjoittajat: Piia Kolho, Pauliina Silvennoinen, Anna-Kaisa Tiihonen, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Kuvat: Pauliina Silvennoinen, Anna-Kaisa Tiihonen