Kolmivuotinen TTT4WBL-projekti on päättymässä

Mielenkiintoinen ja työntäyteinenkin taival työssä tapahtuvan oppimisen ohjaamisen kehittämishankkeessa alkaa tulla päätökseen. Olemme olleet mukana tutkijapartnerina kiinnostavassa kokeilussa Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

AOKKin vastuulla olleessa tutkimuksessa piti kuulua vahvasti toimijoiden ääni. EU:n antamien ohjeiden mukaan, tällaisissa Policy Experimentation -hankkeissa tehtävän tutkimuksen “need to depend on the collection and evaluation of evidence through large-scale field trials, and the related reports should consist of more descriptive findings than conceptual analysis”. Sen mukaan hankkeen tutkimusraportti sisältääkin runsaasti Baltian maissa koottuja eri tahojen käsityksiä työssä tapahtuvasta oppimisesta ja hankkeessa testatusta työpaikkaohjaajien koulutuksesta.

tutkimusraportin kansikuva, teksti Does the tandem approach work?
Tutkimusraportti on julkaistu Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja -julkaisusarjassa.

Tutkimuksemme tuloksena havaittiin, että tandem-koulutusta pidettiin kaiken kaikkiaan hyödyllisenä. Yhteinen koulutus mahdollisti oppimiskokemuksia, joilla osallistujien tiedot ja taidot työssä tapahtuvasta oppimisesta lisääntyivät.

Tutkimustulosten mukaan tandem-koulutuksella ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta osallistujien laajoihin kompetensseihin, mikä on ymmärrettävää, kun kyseessä oli lyhyt koulutus. Erityisesti yhteinen koulutus lisäsi koulutuksessa olleiden opettajien ja työpaikkaohjaajien vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Se muokkasi myös asenteita myönteisemmäksi niin työssäoppimiselle ja ennen kaikkea sitä tukevalle yhteistyölle.
Tutkimusraportti on saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-558-6

Hankkeen loppuseminaari ”Towards high quality work-based learning in the Baltics and beyond” järjestettiin tammikuussa Riiassa. Seminaarissa oli mukana yli 200 osallistujaa. Heistä osa ehdittiin saada yhteiseen potrettiin.

ryhmäkuva seminaarista, jossa oli yli 200 osallistujaa

Koko TTT4WBL -hankkeen päätulokset ovat nähtävissä projektin webbisivuilla koontijulkaisussa, jonka toimittivat Anna-Kaisa Tiihosen (JAMK AOKK) ja Liga Krastina (Latvian OPM).

Tämä Erasmus+ Key Action 3 -hanke on ollut AOKKissa ja koko JAMKissakin ensimmäinen laatuaan. Kiinnostavinta tässä hankeinstrumentissa on se, että hankkeessa tehtävä hyvien käytäntöjen testaus ja kehittäminen ovat selkeästi yhteydessä policy-tason kehittämiseen, kun mukana on erilaisia toimijoita. TT4WBL-hankkeessa mukana oli opettajia, opiskelijoita ja johtoa ammatillisista oppilaitoksista, eri tason toimijoita työelämästä, kauppakamareista ja kolmen maan opetusministeriöistä sekä tutkijoita korkeakoulusta.

Kirjoittaja:

Leena Kaikkonen ja Irmeli Maunonen-Eskelinen, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuva: Latvian opetusministeriö