Korkeakoulu-työelämä-yhteistyötä kehittämässä

Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on eurooppalaisen kehittämistyön painopisteitä. Niin myös JAMKin. E3M-projekti on yksi keino edistää yhteistyötä, jonka taustalla ovat yhteiskunnallisesti varsin painavat asiat.

Eurooppa 2020 kasvustrategiassa ja Korkeakoulutuksen modernisaatiostrategiassa painotetaan uusien, toimivien yhteyksien luomista ja hallinnon, korkeakoulutuksen ja yritysmaailman välille. Vain näin voidaan lisätä työllisyyttä, tuottavuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vastata nykypäivän ja tulevaisuuden vastaantuleviin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Näitä ongelmia ovat esimerkiksi:

  • julkisen rahoituksen väheneminen
  • yritysten kilpailukyvyn heikkeneminen, koska markkinat ovat jatkuvassa, kiivaassa muutoksessa
  • kyvyttömyys tuottaa ajantasaista tietotaitoa ja osaamista
  • kyvyttömyys tuottaa työpaikkoja valmistuville.

Tämän niin kutsutun UBC:n (university-business-collaboration) nähdään rakentuvan koulutuksen ja työelämän yhteisen hyödyn löytämiselle sekä korkeakoulutoimijoiden osaamiselle. Korkeakoulutusyhteistyössä on hyvä huomioida myös itäinen ulottuvuus. Suuret markkina-alueet vaativat kulttuurillista osaamista, joka syntyy yhteistyön ja yhteisen kehittämisen kautta.

Mikä on E3M-projekti?

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK) on mukana kolmivuotisessa, tänä keväänä käynnistyneessä TEMPUS-rahoitteisessa korkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyötä kehittävässä E3M-projektissa. Projektia vetää JAMKin liiketoiminta- ja palveluyksikkö (lipa), ammatillinen korkeakoulu toimii pääasiantuntijana ja projektia tehdään yhdessä neljän venäläisen ja neljän eurooppalaisen korkeakoulun yhteistyönä.

Carithia_Voronetz_100414
Kuva on E3M-projektin kick off -viikolta Pietarista. Kuvassa Venäjän Voronetzin ja Itävallan Carithia korkeakoulun toimijoita.

E3M-projekti on vuosien työn tulos. Lipan Heikki Pusan periksi antamattomuus ja verkostot sekä AOKKin osaaminen yhdistettynä hyviin projektikumppaneihin tuotti TEMPUS-rahoituksen viime haussa toivotun läpimenon. EM3-projektissa vetäjänä oleminen tuottaa meille itse projektin tavoitteiden lisäksi tietämystä työelämäyhteistyön tilasta naapurimaassa ja rakentaa korkeakoulutuksen välistä kehittävää yhteistyötä kumppaneiden kesken. Projekti avaa varmasti ovia myös uusiin yhteistyömuotoihin ja jatkoprojekteihin.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu osaamisen kehittäjänä

Korkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittäminen ei ole ammatillisessa opettajakorkeakoulussa uutta. Olemme olleet mukana useassa kansallisessa ja kansainvälisessä projektissa ja tutkimuksessa. Niissä olemme analysoineet ja kehittäneet työelämäyhteistyön muotoja, toimintatapoja ja korkeakouluopettajan osaamista. Näistä hyviä esimerkkejä ovat STEPIT Koho-projektin julkaisumme  ja Quicker Steps-hankkeen verkkolehti.

Teksti: Sirpa Laitinen-Väänänen