Mitä on monikulttuurinen osaaminen ja mihin sitä tarvitaan?

Monikulttuurisen osaamisen kouluttajana minulta on useammankin kerran kysytty, mihin ja miksi monikulttuurista ohjausosaamista tarvitaan? Miksi ei riitä, että on ohjaustilanteissa tai elämässä yleensäkin ihmisille ystävällinen ja kohtelias? Vaikka ystävällinen ja avoin suhtautuminen ovat tärkeitä vuorovaikutuksen lähtökohtia ohjauksessa, monikulttuurinen osaaminen liittyy kiinteästi ohjaajan ammatillisuuteen ja on ystävällistä suhtautumista syvempää ja laajempaa osaamista. Monikulttuurinen osaaminen on myös kytköksissä yhdenvertaisuuden käsitteeseen, jolla tarkoitetaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia muun muassa sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan riippumatta. Yhdenvertaisuuteen kuuluu vahvasti käsite positiivinen erityiskohtelu. Esimerkiksi selkokielinen palvelu (tai tulkin käyttö) voi auttaa asiakasta niin, että hän on palvelussa kielellisesti yhdenvertainen, tai kulttuurisensitiivisten ohjausmenetelmien käyttö mahdollistaa yhdenvertaisemman ohjauksen tuomalla näkyviin ohjaukseen vaikuttavia taustatekijöitä. Yhdenvertaisuus ei siis tarkoita samanlaista palvelua kaikille, vaan palveluita, joiden kautta ihmisille tarjoutuu yhdenvertaiset mahdollisuudet. Yhdenvertaisuusperiaate velvoittaa myös syrjimättömyyteen. Monikulttuurinen osaaminen on tärkeää yhdenvertaisuuden edistämisessä ja toteuttamisessa.

Ihmisten kohtaaminen neuvonta- ja ohjaustyössä on työn suola. Asiakkailla on erilaisia ohjauksellisia tarpeita ja omia oppimiseen, kouluttautumiseen, työllistymiseen ja muuhun elämäntilanteeseensa liittyviä tavoitteita. Kulttuurisensitiivisellä ohjauksella tarkoitetaan yleensä näiden yksilöllisten lähtökohtien huomioimista, ohjattavan oman (kulttuurisen) identiteetin tukemista ja esimerkiksi kielitietoisuuden merkityksen ymmärtämistä ohjaustilanteessa. Kulttuurisensitiivisessä ohjauksessa keskiössä ei kuitenkaan ole ohjattavan oma kulttuurinen tausta, vaan tärkeäksi nousee ohjaajan kyky tunnistaa omia kulttuurisia rajoituksiaan, oletuksiaan ja normejaan. Nämä normit voivat esimerkiksi liittyä siihen, millaisena ohjaaja ohjattavaa pitää tai mitä ohjaaja ennalta olettaa ohjattavan tarvitsevan. Ohjaajalla voi olla stereotypioita tai ennakkoluuloja ohjattavaa kohtaan. Myös ohjauksen ammattilainen voi tiedostamattaan käyttäytyä etnosentristisesti, eli pitää omaa kulttuurista toimintamalliaan oikeana ja parempana, jos hän ei ole oppinut reflektoimaan ja kyseenalaistamaan omaa ajatteluaan. Monikulttuurinen osaaminen onkin omien oletusten tiedostamista ja kriittistä arviointia, sekä syrjivien, toiseuttavien ja rodullistavien mekanismien huomaamista omassa organisaatiossa tai omassa toiminnassa. Esimerkiksi hoiva-ammatteja voidaan arkiajattelussa yhdistää yhteisöllisiin ja perhekeskeisiin kulttuureihin. Jos esimerkiksi uraohjaus perustuu näihin stereotypioihin, voi se johtaa ohjattavan kannalta vääriin ammatinvalintoihin ja omien kykyjen epärealistiseen arvioimiseen.

Ystävällisyys ja avoin kohtaaminen ohjattavan kanssa ovat kyllä tärkeitä, mutta eivät vielä täytä monikulttuurisen osaamisen kriteereitä. Jotta osaisimme tiedostaa, miltä maailma näyttää kunkin kulttuuristen silmälasien kautta katsottuna, ja miten nämä silmälasit vaikuttavat ohjaukseen, tarvitsemme käsitettä monikulttuurinen osaaminen. Monikulttuurista osaamista voidaan arvioida ja kehittää: OSMO2-projektissa tarjoammekin ohjaajille tähän monenlaisia työkaluja. Jos aihe kiinnostaa, käy kurkkaamassa projektin monikulttuurisen ohjauksen työkalupakkiin, josta löydät eväitä ja ajatuksia aiheeseen liittyen. Toivotankin antoisia, ystävällisiä – ja kulttuurisensitiivisiä ohjauskohtaamisia!

Kirjoittaja

Maarit Miettinen toimii lehtorina JAMK ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja asiantuntijana OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektissa (ESR), jota Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu koordinoi.

 

Monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki: oppimateriaalit.jamk.fi/monikulttuurinenohjaus

OSMO2-projektin verkkosivu: www.jamk.fi/osmo2

OSMO2-projektin toteuttajaorganisaatioiden ja rahoittajan logoja

Jätä kommentti