Ohjauksellinen työote –valmennus JAMKin opiskelija- ja tukipalveluiden ohjauksellista roolia vahvistamassa

AMKista Uralle! –projektissa on viimeisen kahden vuoden aikana tehty tulevaisuuteen katsovaa ammattikorkeakoulujen uraseurannan ja uraohjausosaamisen kehittämistyötä. Projekti on nyt päättymässä, mutta uraseurannan ja ohjauksen kehittämistyö jatkuu.

Projektin yhtenä lähtökohtana on ollut työelämän muutoksen myötä kasvanut tarve opintojen aikaiselle uraohjaukselle. Ammattikorkeakouluopintojen tulee vahvistaa opiskelijan urasuunnittelutaitoja ja kykyä ottaa uusia suuntia koulutus- ja työurallaan. Koko oppilaitosyhteisön on tärkeää olla mukana vahvistamassa opiskelijan kiinnittymistä opintoihin sekä tukemassa opintojen edistymistä ja myönteistä tulevaisuusorientaatiota.

Projekti on vahvistanut ajatusta siitä, että ammattikorkeakoulussa ohjaustyötä tehdään monella tasolla ja monenlaisesta roolista käsin. Tunnistamme luontevasti ohjaustoimijoiksi opinto-ohjaajat ja opettajatutorit. Oppilaitosyhteisössämme on kuitenkin myös muita ohjaustoimijoita, jotka tukevat opiskelijaa merkittävästi opintopolun eri vaiheissa. Esimerkiksi tukipalveluhenkilöstö tukee opiskelijaa monissa arjen hallintaan ja opiskelukäytänteisiin liittyvissä kysymyksissä ja tekee tärkeitä havaintoja opiskelijan hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Myös kirjaston työntekijöillä ja opiskelijajärjestöllä on keskeinen tukirooli opintojen edistymisessä. Yhteistyön tiivistyminen eri toimijoiden kesken mahdollistaa ohjauspalveluiden kokonaisvaltaisen kehittämisen ja ohjausresurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen. Opiskelijalle tämä näkyy sujuvampina ohjauspalveluina ja laadukkaampana ohjauksena.

AMKista Uralle! –projektin JAMKin tukipalveluhenkilöstölle toteuttama Ohjauksellinen työote –valmennus syntyi näistä lähtökohdista. Valmennuksen tavoitteena oli tukea tukipalveluhenkilöstön ohjauksellista työotetta eli auttaa heitä tunnistamaan oma roolinsa ohjaajana ja saada vahvistusta käytännön ohjaustyöhön. Keskeistä oli vahvistaa valmiuksia opiskelijan kohtaamiseen. Toisena tärkeänä teemana oli yhteisten ohjauskäytänteiden vahvistaminen ja toisten työtavoista oppiminen. Kokosimme osallistujien esille nostamia ajatuksia ja havaintoja valmennuksesta sen päätyttyä. Suorat lainaukset ovat poimintoja palautteesta.

”Valmennus antoi ohjaukselle vahvemman merkityksen, kuinka moniin asioihin se vaikuttaakaan.”

JAMKin ohjaustoimintaa ja sen järjestämistä kuvataan ohjaussuunnitelmassa (Ohjaus 2013), jota ollaan parhaillaan kehittämässä ja päivittämässä vastaamaan paremmin toimintaympäristön muutoksiin ja opiskelijoiden muuttuviin tarpeisiin. Suunnitelmassa ohjauksen lähtökohtana on, että kaikki opiskelijat saavat opiskelunsa ajan tarvitsemansa tuen opinnoissaan ja urasuunnittelussaan. Opiskelija nähdään ohjauksessa aktiivisena ja aloitteellisena toimijana. Ohjauksen sisäisen toimijaverkoston JAMKissa muodostaa opetushenkilöstö, ohjauksen asiantuntijatoimijat ja tukipalveluhenkilöstö.

Ohjauksellinen työote –valmennuksessa lähdettiin liikkeelle yhteisen ohjausymmärryksen rakentamisesta. Yhteistä ymmärrystä vahvistettiin tunnistamalla ohjauksen tavoitteita, sisältöalueita ja toimijoita. Työskentely osoitti, että tavoitteita, sisältöjä, toimijoita ja heidän työnkuviaan määritellään hieman eri tavoin eri yksiköissä ja eri toimijoiden taholta. Ohjauksen toimintakenttä näyttäytyi moniulotteisena kokonaisuutena, mikä haastaa osaltaan yhteisten käytänteiden rakentumisen ja tasalaatuiset ohjauspalvelut.

”Ohjauksen toimijakenttä on laaja ja sen tunnistaminen on haasteellista. Jokaisen ohjaavan henkilön panos on kuitenkin tärkeä osa kokonaisuutta. Opiskelijapalveluihin on helppo tulla, joten olemme todellakin matalan kynnyksen ohjausta antava toimija. Asiakkaitamme ovat sekä henkilökunnan jäsenet että opiskelijat, joten ohjaamme monesta näkökulmasta. Olemme helposti ja aina tavoitettavissa, joka osaltaan helpottaa meillä asiointia ja asioiden pohdiskelua kanssamme.”

”Ne pienet jutut, jotka voivat olla hyvin tärkeitä.” – Uraohjaus on yhteistä työtä

Tärkeänä valmennuksen antina pidettiin oman ohjaustoiminnan ja ohjaustaitojen reflektointia sekä omien vahvuuksien tunnistamista ohjaustyössä. Opiskelijan aidon kohtaamisen ja kuuntelun merkitys korostui valmennuksen aikana. Edelleen pohdittavaksi jäi kysymys siitä, miten voimme omalla toiminnallamme vielä paremmin vahvistaa opiskelijan toimijuutta ja itseohjautuvuutta. Miten maltamme olla tekemättä ratkaisuja opiskelijan puolesta? Ohjaustaitojen pohdinta toi myös varmuutta omaan tekemiseen ja vahvisti luottamusta omaan osaamiseen – ”sain tavallaan vahvistuksen sille, että olen tehnyt oikeita asioita ohjaustyössä”.

Yksi yhtenäisen ja toimivan ohjausjärjestelmän tunnuspiirteistä on se, että toimijat tunnistavat toisensa ja toistensa osaamisen. Tämä edellyttää kiinnostusta toisen työtä kohtaan ja siihen tutustumista. Ohjausverkoston toiminnan tuntemisen vahvistuminen koettiinkin merkityksellisenä valmennuksen antina. Osallistujat oppivat tuntemaan JAMKin eri ohjaustoimijoita, heidän työtään ja näin kasvattamaan talon sisäistä yhteistyöverkostoaan. Lisäksi tämä johti toisen työn arvostamiseen.

”Eri toimijoiden työnjako tulisi saada selvemmäksi ja opiskelijoiden tietoisuuteen. Nykyisellään opettajatutorille ohjautuu turhaan sellaisia kysymyksiä, jotka hoituisivat helposti opintosihteerin kanssa – opiskelijapalvelut näkyvämmäksi!”
”Toimimista ja yhteistyötä JAMKIN muiden toimijoiden kanssa. Nyt kun on paremmin tietoinen omasta roolistaan ja eri toimijoista, pitäisi heidän kanssa päästä kehittämään yhdessä yhteistyötä.”
”Valmennus oli hyvä läpikäynti siitä, miten JAMKissa ylipäätään muut toimivat tai kuinka ohjauksen haluttaisiin toimivan. Sain tavallaan vahvistuksen sille, että olen tehnyt oikeita asioita ohjaustyössä, mutta paljon sain uuttakin oppia.”
”On tärkeää tuoda esille myös tukipalveluhenkilöstön ohjaukseen liittyvä osaaminen ja tarpeet ohjaustaitojen kehittämiselle.”

”Ihanaa, että JAMKissa on niin valveutuneita ja opiskelijalähtöisiä ihmisiä töissä!”

Ohjauksellinen työote –valmennuksen päättyessä voimme hyvillä mielin todeta, että JAMKissa on laajalla rintamalla tahtoa ja asennetta ohjata sekä monipuolista osaamista ohjaukseen. Viimeisellä valmennuskerralla osallistujat tarkastelivat valmennuksessa kulkemaansa polkua ja sitä, mitä matkan varrella oli oivallettu, jaettu ja opittu. Osa oivalluksista kiinnittyi enemmän osallistujan omaan oppimisprosessiin, osa kuvasi sitä, että ohjauksen yhteistyön polkua on kuljettu useampi askel yhdessä eteenpäin.

”Pyrin jatkossa vieläkin paremmin keskittymään jokaiseen asiakkaaseen ja hetkeen hänen kanssaan ja keskityn kuuntelemaan sekä tuen häntä mahdollisimman hyvin tekemään oman valinnan omien haaveiden ja resurssien pohjalta.”
”Nyt kun on paremmin tietoinen omasta roolistaan ja eri toimijoista, pitäisi heidän kanssa päästä kehittämään yhdessä yhteistyötä.”

Teksti: Päivi Kauppila ja Mervi Pasanen
Kuva: Mervi Pasanen