Outside in Inside out – oppilaitosten ja työelämän yhteistyön kehittäminen

Työelämä, työmarkkinat ja yhteiskunta ovat jatkuvassa muutoksessa. Aikaisemmin niin tavalliset lineaariset koulutukselliset ja ammatilliset polut ovat hävinneet, samoin kuin monet perinteiset ammatitkin. Nykykoululaiset aloittavat työuransa tietämättä, kuinka monta eri ammattia he joutuvat elämänsä aikana hankkimaan.

Opinto-ohjaus ja uraohjaus ovat merkittäviä tekijöitä työllistyvyyden ja oppijoiden taitojen lisääntymisen kannalta. Työelämätietous pitäisi sisällyttää kaikkien kouluasteiden opetukseen. Melko usein oletetaan virheellisesti, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat tehneet tietoisen valinnan tulevasta ammattialastaan, koska ovat saaneet riittävästi hyvää informaatiota työelämään ja ammatteihin liittyen jo perusopetuksessa. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että opiskelualan valinta tehdään puutteellisin tiedoin ja päätökseen vaikuttavat erilaiset tekijät, joilla ei ole yhteyksiä nuoren vahvuuksiin, mielenkiinnon kohteisiin tai motivaatioon. (ELGPN 2014; Cedefop 2016)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu on mukana Erasmus+ -hankkeessa, jossa tavoitteena on lisätä perusopetuksen oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden työelämätietoutta ja valmiuksia tehdä hyvin informoituja ja harkittuja päätöksiä jatko-opintoihin tai työelämään siirtymiseen liittyen.  Opettajakorkeakoulun lisäksi hankkeessa on toimijoita Hollannista (perusopetus), Itävallasta (perusopetus ja toinen aste, elinkeinoelämä) sekä Iso-Britanniasta (ammatillinen toinen aste ja elinkeinoelämä).

Ammatillisen opettajakorkeakoulun rooli hankkeen alussa oli tuottaa taustamateriaalia kehittämistyön tueksi. Hankkeen jyväskyläläiset toimijat, Anne Leppänen ja Seija Koskela, laativat aluksi webropol-kyselyn muille toimijoille. Kyselyn avulla kartoitettiin jo käytössä olevia menetelmiä oppijoiden työelämätiedon lisäämiseksi. Jo aikaisemmat tutkimukset (ks. esim. ELGPN Research Paper No. 1) osoittavat, että toisin kuin monen muun maan peruskoululaiset, suomalaisnuoret saavat koulussa varsin paljon tietoa työelämästä ja ovat useimpien muiden maiden koululaisia enemmän urasuunnittelutaitoja lisäävien ohjauksellisten toimenpiteiden piirissä. Webropol-kyselyn tuloksena selvisi, että hankkeessa mukana olevissa maissa toteutettiin useita erilaisia työelämätietoja lisääviä toimenpiteitä, mutta ne olivat usein sattumanvaraisia ja riippuvaisia oppilaitoksen tai opettajien kiinnostuksesta teemaan – suomalaiseen tapaan suoraan opetussuunnitelmiin tai toteutussuunnitelmiin niitä ei ollut sidottu.

Kyselyn tulosten perusteella jamkilaiset päätyivät esittämään muille osallistujatahoille suosituksia oppijoiden työelämätietouden lisäämiseksi. Osa suosituksista vaatii suuria rakenteellisia muutoksia opetussuunnitelmatasolla tai merkittävää opinto-ohjaajien koulutuksen uudistamista, osa on helpommin toteutettavissa oppilaitoksen toimintoja kehittämällä. Yksi näistä helpommin käyttöön otettavista keinoista on opettajien oman työelämätiedon lisääminen ja tämän tiedon välittäminen oppijoille. Tulee kuitenkin pitää mielessä, että mikään yksittäinen interventio ei ole ohjauksen ja työelämätuntemuksen näkökulmasta riittävä sellaisenaan (Hooley et al. 2012; (Nunes Janeiro, Mota & Ribas 2014), vaan tarvitaan suunniteltua ja systemaattista kehittämistä yhdessä työelämän edustajien kanssa.

Hanke jatkuu vielä vuoden ajan ja on mielenkiintoista seurata, millä tavoin eri osallistujatahot huomioivat suositukset oman toimintansa kehittämisessä. Seuraava toimijoiden kokous on lokakuussa Itävallasssa ja silloin hanketoimijat saavat kuulla elinkeinoelämän edustajien näkökulmia ja toiveita yhteistyön ja työelämätietouden parantamiseksi.

Teksti: Seija Koskela

 

LÄHTEET

Cedefop, 2016. Labour market information and guidance. Luxembourg: Publication Office of the European Union.
Hooley, T., Marriott, J., Watts, A.G. & Coiffait, L. 2012. Careers 2020: Options for future careers work in English schools. London: Pearson.
Lifelong Guidance Policy Network Development: A European Resource Kit, 2014. ELPGN Tools No. 1
Nunes Janeiro, I., Mota, L.P.  & Ribas, A.M. 2014. Effects of two types of career inventions on students with different career coping styles. Journal of Vocational Behaviour, 85(1): 115-124.