TILE: Tekeillä inklusiivisen opetuksen ”Roadmap”

Inklusiivinen koulutus ja sen kehittäminen ovat erittäin ajankohtaisia teemoja oppilaitoksissa. Inklusiivisen koulutuksen taustana on kaksi näkökulmaa: oikeus opetukseen kaikille ja koulutuksen kehittämisen näkökulma. Ensisijaisesti pyritään takaamaan kaikille opiskelijoille koulutuksellinen tasa-arvo.

TILE-projektissa (Towards Inclusive Learning Environments In Vocational Education and Training) työn alla oleva ”Roadmap” antaa ammatillisille oppilaitoksille ohjeita inklusiivisen koulutuksen kehittämiseen. TILE-projektin tavoitteena on kehittää inklusiivista koulutusta ammatillisessa koulutuksessa. Kaksivuotinen, neljän maan Leonardo da Vinci; Transfer of Innovation -ohjelman yhteistyöprojektissa kussakin partnerimaassa toimitaan parityönä korkeakoulun ja ammatillisen oppilaitoksen välillä.

Hankkeessa pyritään kehittämään konkreettinen työkalu inklusiivisen koulutuksen arviointiin ja kehittämiseen ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämän inklusiivisen opetuksen ”Roadmapin”  perustana on Index of Inclusion -niminen, perusopetukseen suunnattu työkalu (Booth & Ainscow 2002).

TILE-hankkeen vaativana haasteena on siirtää ajattelu koulumaisuudesta, luokka- ja opettajakeskeisyydestä kohti ammatillisen koulutuksen ydintä: työelämälähtöisyyttä ja oppimisympäristöjen laajentumista oppilaitoksen ulkopuolelle.

Index of Inclusion -arviointikehikko perustuu oppilaitoksen toiminnan arviointiin kolmen osa-alueen osalta:

  1. Oppilaitoksen hallintokulttuurin arviointiin (ohjeet, suunnitelmat ja toimintamallit)
  2. Oppilaitoksen asenneilmapiirin arviointiin
  3. Oppilaitoksen toimiviin käytänteisiin erityistä tukea tarvitsevien opetuksen ja ohjauksen järjestämisessä.

Vaikka TILE-projektin päätuote tulee olemaan ”Roadmap”, projektin toisena päätuotteena on toimijoiden välinen yhteistyösuunnitelma.

Hankkeen alkumetreillä syksyllä 2011 laadittu peruskartoitus paljasti selkeästi eri partnerimaiden erot inklusiivisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Projektin kuluessa onkin pitänyt järjestää aikaa keskustelulle rakenteellisista ja käsitteellisistä eroavaisuuksista.

Säännölliset workshopit eri toimijamaissa, mutta myös niiden väliset keskustelut auttavat toimijoita hahmottamaan kulttuurisia eroja ja ennen kaikkea luomaan yhteistä käsitystä ja toimijuutta inklusiiviseen ammatilliseen koulutukseen.

Kuvassa TILE-projektin toimijoita workshopissa Brnossa helmikuussa 2012.

Teksti: Maija Hirvonen