Työssä tapahtuvaa oppimista kehitetään Baltian maissa – TTT4WBL hanke käynnistyi Latviassa

Baltian maiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäjiä kokoontui helmikuussa Latvian opetusministeriössä käynnistämään EU-hanketta ”Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning” (TTT4WBL). Tavoitteena on vahvistaa nuorten työssä oppimisen ohjausta kehittämällä työelämän ohjaajille ja ammatillisille opettajille samanaikaista ohjauskoulutusta. AOKK on mukana hankkeessa tutkimuspartnerina.

Työpaikkaohjaajien osaaminen fokuksessa

Työpaikkaohjaajien koulusta on eri Baltian maissa jo kehitetty, mutta nyt voimat halutaan yhdistää ja tehdä yhteistyössä työpaikkaohjaajille suunnattua koulutusta. Projekti käynnistyy olemassa olevien koulutusten analysoinnilla ja kehittämistarpeiden kartoituksilla, joiden pohjalta yhteistä työpaikkaohjaajakoulutusta kehitetään. Kehittämisessä huomioidaan kunkin maan ominaispiirteet ja tarpeet, mutta intressinä on myös kehittää ohjelmaa kaikkien Baltian maiden näkökulmasta. Erityisen innostuneita kehittäjät olivat pohtimaan työpaikalla tapahtuvaa ohjausta ns. pienten maiden näkökulmasta ja muusta kuin ns. saksalaisesta oppisopimusperinteestä lähtien. Kehitettävällä yhteisohjelmalla koulutetaan projektin puitteissa kolmessa Baltian maassa yhteensä 800 työpaikkaohjaajaa, joista puolet tulee ammatillisista oppilaitoksista ja puolet yrityksistä.

AOKK tutkii kehittämistyötä

AOKK tukee ja arvioi koulutusprosessin edistymistä toimintatutkimuksen lähestymistapaa käyttäen. Työpaikkaohjaajakoulutusta kehitetään saatujen koulutuskokemusten ja eri toimijoilta kerättyjen palautteiden perusteella. Palautetta kootaan koulutettavien työpaikkaohjaajien lisäksi opiskelijoilta ja työelämän edustajilta. Ministeriöiden edustajat seuraavat hankkeen edistymistä ja pitävät yllä yhteyttä laajempiin maakohtaisiin ja eurooppalaisiin linjauksiin.

Baltian maat ovat kiinnostuneita myös suomalaisista työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoista ja työpaikkaohjaajien koulutuksista. Saammekin Baltian maiden kouluttajat vieraaksemme toukokuun ensimmäisellä viikolla tutustumaan suomalaisiin toimintatapoihin.

TTT4WBL-hankkeen kick-off kokouksessa mukana olleet Baltian maiden opetusministeriöiden edustajat toivat kokoukseen uunituoreet uutiset Brysselistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista käsitelleestä ryhmästä.  Kuvassa Senior Expert Ilze Buligna Latvian opetusministeriöstä.

AOKK mukaan kehittämistyöhön uudenlaisen rahoitusväylän kautta

TTT4WBL -projektia tehdään hyödyntäen EU-rahoitusinstrumenttia, joka on meille AOKKissa uusi. Muita Erasmus+ -hankkeita olemme tehneet jo aiemminkin, mutta nyt aloitettu yhteistyöhanke baltialaisten kanssa saa rahoituksensa Erasmus+ Key Action 3 -ohjelman Support for Policy Reform alaohjelmasta. Näillä Policy Experimentation –  kokeiluhankkeilla pyritään edistämään eurooppalaisen koulutusyhteistyön tavoitteiden saavuttamista.

Laajojen Policy Experimentation kehittämishankkeiden tavoitteena on kehittää uudenlaisia toimintamalleja tai valmistella niiden toteuttamista.  TTT4WBL –hankkeessa Baltian maat kehittävät työpaikoilla tapahtuvaa oppimista työpaikkaohjaajien ja ammatillisten oppilaitosten opettajaohjaajien yhteisellä valmennuksella. Kehittämistyön lähtökohtana on, että yhteisillä koulutuksilla voidaan vahvistaa ohjaajien osaamista niin, että nuoret saisivat parempaa tukea työssä tapahtuvalle oppimiselleen.

TTT4WBL hanke kestää tammikuuhun 2020 saakka, mukana on yhdeksän partneriorganisaatiota. Hanketta koordinoi Latvian opetusministeriön alainen VISC National Centre for Education. Latvian muut partnerit ovat Latvian opetusministeriö, Latvian kauppakamari sekä Baltic Bright. Liettuasta partnereita on mukana kolme: Qualification and VET Development Centre, Association of VET institutions sekä Kaunasin Kauppakamari. Virosta mukana on vanha yhteistyökumppanimme Tarton ammattikoulutuskeskus, sekä Viron opetusministeriö. AOKKn toimijoina ovat Leena, Arja, Irmeli ja Sirpa.

Ylimpänä vasemmalla latvialaiset toimijat, yllä oikealla istumassa virolaiset toimijat, taustalla seisomassa projektipäällikkö Inta Baranovska Latviasta. Alakuvassa liettualaiset toimijat projektipäällikön ympärillä.

Teksti Leena Kaikkonen ja Arja Pakkala

Kuvat Arja Pakkala