Yhdessä oppien eteenpäin

Kehystämö Galleria Patinan yrittäjä Ella Hirsiaho

Pysytään pinnalla -hankkeessa on valmennettu yrityksiä kohti parempaa tuottavuutta ja työhyvinvointia. Haastattelimme kahden jyväskyläläisen yrityksen yrittäjiä, jotka kertoivat kokemuksiaan sparrauksesta ja yhteisestä kehittämistyöstä.

Ihanaa – hyvä kun on potkittu eteenpäin!

Kehystämö Galleria Patina tarjoaa asiakaslähtöistä kehystämöpalvelua Jyväskylässä. Patinan yrittäjän, Ella Hirsiahon, kanssa käydyt dialogikeskustelut ovat keskittyneet yrityksen toiminnan kehittämiseen ja imagon kirkastamiseen. Patinan kanssa tehtävään kehittämistoimintaan on kuulunut JAMKin liiketalouden opiskelijan tuottama markkinatutkimus, yrittäjän itse tekemä asiakasprofilointi sekä JAMKin asiantuntijoiden toteuttamat sparraukset. Yrittäjä on tehnyt kokeilujakson aikana monipuolisia markkinointikokeiluja olemassa olevien omien resurssiensa puitteissa.

Yrittäjän mukaan markkinatutkimus antoi uutta positiivista tietoa Patinan tunnettuudesta. Kokeilujakson asiakasprofiloinnin aikana yrityksen imago kirkastui. Hirsiaho koki merkittävänä opiskelijan tekemän tutkimuksen ja siihen yhdistetyt useat dialogikeskustelut hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Antoisia ovat olleet myös opiskelijalta saadut tuoreet ideat sekä yrittäjien välisen yhteistyön ja me-hengen rakentuminen.

Kehittämisprosessin onnistumisen kannalta yrittäjä koki tärkeäksi sen, että prosessi oli jaksotettu hyvin ja aikaa tekemiselle oli riittävästi. Näin toimittaessa ehtii riittävän hyvin sisäistämään idean, pystyy tarttumaan haasteisiin ja saattamaan loppuun tärkeitä kehittämistehtäviä.

Muutoskyvykkyys on tärkeimpiä asioita yrittämisessä

Villielon toiminta keskittyy hyvinvointipalveluihin. Tarjottavia palveluita ovat erilaiset hieronnat ja hierontakurssit sekä ekokampaamon palvelut. Näiden lisäksi yritys tarjoaa paritanssivalmennusta sekä myy luonnonkosmetiikkatuotteita verkkokaupassa ja myymälässä. Dialogikeskusteluissa yrittäjien, Sari Ahon ja Mauno Leppäsen, kanssa esillä on ollut vahvasti yrittäjien yrittäjien oppimis- ja muutoskyvykkyys.

Villielon yrittäjät Sari Aho ja Mauno Leppänen
Villielon yrittäjät Sari Aho ja Mauno Leppänen

Villielon yhtenä kehittämisteemana on ollut ansaintalogiikan muutos, johon on liittynyt tuotemyynnin lisääminen sekä verkkokaupan kehittäminen. Kehittämisessä on hyödynnetty some-kalenteria tekemällä erilaisia kokeiluja, esimerkiksi videoiden käyttöä markkinoinnissa. Lisäksi kehittämiskohteina ovat olleet verkkosivujen käytettävyyden parantaminen ja web-analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa.

Villielon yrittäjien panostus työhyvinvointiin näkyy monipuolisesti. Hankkeen tarjoama Firstbeat-mittaus on aktivoinut yrittäjät seuraamaan omaa hyvinvointia. Nyt heillä on käytössä esimerkiksi Vivosmart 4 -ranneke, jonka avulla seurataan mm. palautumista ja liikunnan määrää. Yrittäjät kertoivat ottaneensa myös pilateksen mukaan liikuntaharrastuksiinsa. Sparrauksissa on tullut esille yrittäjien innostus omaan työhön, ja Pysytään pinnalla -hankkeen kehittämistyön myötä vahvistunut muutos- ja oppimiskyvykkyys.

Ahon ja Leppäsen mukaan suurin hyöty kehittämisprosessista on ollut se, että he ovat pystyneet katsomaan yritystä ulkopuolelta. Sparrauksen aikana käydyt dialogikeskustelut, eli yrittäjien toivomat ”punakynäkierrokset”, ovat auttaneet kehittämään esimerkiksi nettisivuja ja some-markkinointia asiakaslähtöisemmiksi. Yrittäjät kokevat myös, että he ovat tutustuneet hankkeen aikana paremmin lähiyrityksiin. Tämä on auttanut tunnistamaan sekä omaa että toisten osaamista, ja sitä kautta on voinut oppia myös toisilta. Haastattelun lopuksi yrittäjät totesivat, että yritystoiminnassa pitää mennä koko ajan eteenpäin. Heidän mielestään muutoskyvykkyys on yksi tärkeimpiä asioita yrittämisessä.

Hanke jatkuu

Pysytään pinnalla -hankkeen päätavoitteena on mikro- ja pk-yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen organisaation ja yksilön oppimis- ja muutoskyvykkyyttä kasvattamalla. Kehittämistyötä tehdään Jyväskylän, Oulun, Lahden ja Mikkelin alueilla. JAMKista mukana on ollut Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Liiketoiminta- ja Hyvinvointiyksiköiden asiantuntijoita.

Tässä muutoskyvykkyyden eli resilienssin kehittämisprosessissa tuetaan yritysten muutos- ja oppimiskyvykkyyttä erilaisilla toimenpiteillä. Jyväskylässä on järjestetty koulutusta ja sparrausta, jonka jälkeen yrittäjät toteuttavat erilaisia kokeiluja yrityksen arjessa. Yrityskohtaisten kokeilujen lisäksi on järjestetty osallistavia yhteiskehittämisen työpajoja. Pysytään pinnalla -hankkeessa on kaksi yritysryhmää, joiden valmennusprosesseista on tulossa vielä videoita ja blogeja. Hanke jatkuu helmikuuhun 2020.

Kirjoittajat:

Pysytään pinnalla -hankkeen asiantuntijat
Kaisa Partanen, Liiketoimintayksikkö
Annu Niskanen, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: www.jamk.fi/pysytaanpinnalla

Kuvat:

Henri Kolehmainen, Annu Niskanen, Kaisa Partanen

projektin toteuttajien ja rahoittajan logot