Yrittäjyyskasvatusta kehittämässä

Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on osa Eurooppa 2020 –strategiaa. EU tukee yrittäjyyttä keskeisenä osaamisalueena, joka voi edistää kilpailukykyä ja kehitystä. Yrittäjyyden edistäminen on olennaista taistelussa korkeaa nuorisotyöttömyyttä vastaan useimmissa EU-jäsenmaissa. Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelman perustana on kolme pääperiaatetta: yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, oikeanlaisen liiketoimintaympäristön luominen sekä roolimallien tarjoaminen ja tiettyjen kohderyhmien tavoittaminen. 

Euroopan komission mukaan yrittäjyys edustaa keskeistä osaamista kahdella tavalla: Yrittäjyyttä edistävien asenteiden, taitojen ja tietojen kehittäminen tarjoaa yksilöille työkalut, joilla he voivat tarttua tuumasta toimeen. Toisekseen yrittäjyys ei liity ainoastaan taloudellisiin toimiin ja liiketoiminnan luomiseen, vaan laajemmin myös kaikkiin muihin elämän ja yhteiskunnan osa-alueisiin. Innovatiivista ja luovaa toimintaa voidaan toteuttaa joko uutena yrityksenä tai olemassa olevien organisaatioiden sisällä ns. sisäisenä yrittäjyytenä.

Useamman tulevaisuustutkimuksen mukaan (esim. SITRA, Uusi työ) yhä useampi valmistunut nuori tulee työllistymään yrittäjäksi tai tarvitsee yritteliästä asennetta työssään. Suomessa reilut 93 % on yksinyrittäjiä. Yhden tulevaisuusennusteen mukaan v. 2030 vain 40 % on palkansaajia ja loput 60 % työllistää itsensä joko yrittäjänä, itsensä työllistäjänä tai freelancerina. Siksi yrittäjyyskasvatusosaamiseen ja yrittäjyyden kehittämiseen tarvittavia taitoja on kehitettävä sekä opettajissa että myös lapsissa ja nuorissa.

Yrittäjyyskasvatuksen avulla kehitetään myös muita kuin yrittäjätaitoja. Oppiessaan lisää yrittäjyydestä nuoret kartuttavat liiketoimintaan liittyvää tietoa sekä kehittävät tarvittavia taitoja ja asenteita, joihin lukeutuvat luovuus, aloitekyky, sinnikkyys, yhteistyökyky, riskien tiedostaminen ja vastuullisuus. Kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että noin 20 % miniyrittäjyysohjelmaan osallistuvista yläkoulun oppilaista perustaa myöhemmin oman yrityksen. Luku on siis noin kolmesta viiteen kertaa korkeampi kuin muun väestön keskuudessa. Eurooppalaista yrittäjyyskasvatusta käsittelevien lähdeasiakirjojen (Yrittäjyyskasvatus koulussa Euroopassa. Eurydice-raportti 2016) mukaan suurimmat haasteet yrittäjyyden ja innovoinnin koulutuksessa liittyvät muun muassa uusien opetustapojen kehittämiseen, opettajien ja oppilaiden välisen tietoteknisen osaamisen erojen pienentämiseen, koulutussektorin ja markkinoiden välisten yhteyksien luomiseen sekä innovaatioon liittyvien taitojen, asenteiden ja tietojen oppimis- ja opetuskäytäntöjen kohentamiseen.

START IN – Osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Euroopassa -hankkeessa on kahdeksan toimijaa, seitsemästä maasta (Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Kreikka, Puola, Suomi ja Turkki). Suomesta mukana on JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on edistää yrittäjyysmyönteistä ajattelutapaa, kehittää tarvittavia kykyjä ja taitoja varhaisesta iästä alkaen sekä tarjota nuorille yrittäjille työkalut, joilla he voivat tarttua tuumasta toimeen erilaisissa sosiaalisissa, kulttuurisissa ja taloudellisissa ympäristöissä. Hankkeen osana suunnitellaan ja kehitetään koulutusympäristö, joka antaa eväitä nuorten innovatiivisuuden ja yrittäjyystaitojen edistämiseen koulutusjärjestelmän puitteissa. Tavoitteen saavuttamiseen käytetään opetusmateriaaleja sekä IT- ja verkkoalustoja, jotka tarjoavat kouluttajille, oppilaille ja sidosryhmille mahdollisuuden luoda yhdessä asiakohtaisia sisältöjä. Hankkeessa pyritään kehittämään osallistava ja kasvattava yrittäjyysekosysteemi.

Tätä tarkoitusta varten suunnitellaan ja luodaan seuraavat työkalut tukemaan mainitun yrittäjyysekosysteemin kehittämistä Euroopassa:

  • Eurooppalainen EQF (Eurooppalainen tutkintojen viitekehys) -järjestelmään perustuva opetussuunnitelma osallistavaa ja innovatiivista yrittäjyyskasvatusta varten.
  • Kattavat osallistavaa ja innovatiivista yrittäjyyskasvatusta koskevat koulutusmoduulit ala- ja yläkoululaisille.
  • Monitasoinen opetuksen mobiilisovellus ala- ja yläkoulujen sekä sidosryhmien opettajille ja kouluttajille.
  • Monikielinen e-oppimisalusta, joka on käytettävissä avoimena koulutusresurssina moduulien integrointiin osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskoulutuksen hallintaan keskittyvällä e-oppimiskurssilla.
  • Sarja räätälöityjä mobiilisovelluksia, joiden kehityksessä ovat mukana pilottikurssiin yhdessä nuorten kanssa osallistuneet ala- ja yläkoulun sekä sidosryhmien opettajat ja kouluttajat.
  • Opas osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskasvatusympäristön kehittämiseen Euroopassa. JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on vastuussa oppaan laatimisesta yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa.

START IN on kolmivuotinen Erasmus+ -hanke ja se kestää 31.8.2020 saakka. JAMKissa hankkeesta vastaa lehtori Piia Kolho. Lisätietoja hankkeesta.

Teksti: Piia Kolho

Kuva: hanketoimijoiden toinen tapaaminen huhtikuussa 2018 Corkissa, Irlanti.

 

 

Jätä kommentti