Mentorointia verkko-opetuksen tueksi

Kaksi henkilöä istuu työpöydän ääressä ja taaempi henkilö katsoo, kun edessä oleva kirjoittaa kynällä.

Kun yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuu muutoksia, on myös ammatillisen opettajan päivitettävä osaamistaan. Digitaalisuuden laajeneminen kaikille elämän alueille tarkoittaa myös opettajan työn muuttumista: muutama vuosi sitten scifiltä vaikuttaneet tekoäly, oppimisanalytiikka ja erilaiset verkkoympäristöt ovat tulleet jäädäkseen myös opetukseen. Mutta miten opettaja selviää näiden uusien haasteiden keskellä ja löytää omaan työhönsä soveltuvia tapoja hyödyntää digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia?

Mentorointi on yksi keino tukea opettajia muuttamaan omaa toimintaansa ja ottamaan haltuun uusia asioita. Mentorointi on vuorovaikutteinen prosessi, jossa kokeneempi kollega tukee mentoroitavan ammatillista kasvua omalla kokemuksellaan, taidoillaan ja hiljaisella tiedollaan. Mentorointi toteutuu mentoroitavan asettamien tavoitteiden suuntaisesti. Vuorovaikutteinen mentorointiprosessi tarjoaa oppimismahdollisuuden molemmille, niin mentoroitavalle kuin mentorillekin. Henkilökohtaisen mentoroinnin ohella myös ryhmämentorointi on mahdollinen toimintamuoto. Verme- ja Osaava verme -hankkeissa mentoroinnin todettiin lisäävän opettajien motivaatiota, muuttavan yksintyöskentelemisen perinnettä, tarjoavan mahdollisuuden kollegiaaliseen keskusteluun ja reflektointiin. Siten sen nähtiin lisäävän hyvinvointia ja työssä jaksamista. Mentoroinnilla on merkittävä rooli osaamisen kehittymisessä, sillä se tukee omien näkökulmien laajentamista ja ammatillisten käytänteiden kehittämistä.

Mentorointia voidaan tehdä monella tavalla. Se voi olla hyväksyvää, ymmärtävää kuuntelemista tai mentoroitavan ajattelua ja oivaltamista ruokkivien kysymysten esittämistä. Mentori voi antaa suoria ohjeita ja neuvoja mentoroitavalle tai haastaa häntä esim. osoittamalla ristiriitoja mentoroitavan puheissa ja teoissa. Kertomalla omia havaintojaan, oivalluksiaan ja tarinoimalla omista kokemuksiaan mentori voi auttaa mentoroitavaa vertailemaan omaa toimintaansa erilaisiin vaihtoehtoihin. Rohkaisevalla ja kannustavalla mentorointityylillä mentori tekee näkyväksi mentoroitavan onnistumisia ja vahvuuksia sekä tukee ammatillista itsetuntoa.

Smooth Hybrid and Online Working for VET (SHOW-VET) -hankkeessa kokeillaan mentorointia opettajien digi-pedagogisten taitojen kehittämisessä. Hankkeessa koulutettiin tammikuussa neljän partnerimaan (Suomi, Espanja, Italia ja Hollanti) ammatillisia opettajia mentoreiksi. Kustakin maasta koulutukseen osallistui kolme ammatillista opettajaa. Koulutetut ammatilliset opettajat toimivat mentoreina mentoreina omissa oppilaitoksissaan. Keväällä ja kesällä 2023 he mentoroivat omia kollegoitaan digitaalisen opetuksen kehittämisessä mentoroitavien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Hankkeessa laadittua ammatillisen koulutuksen verkko-opetuksen opasta ”Smooth ONLINE guide for teachers to develop online and hybrid teaching” voidaan hyödyntää mentoroinnissa. Hankkeessa työstetään myös mentorointimalli, joka viimeistellään käytännön mentoroinnista saatujen palautteiden jälkeen. Viimeisteltyä mentorointimalia voidaan hyödyntää erilaisten oppilaitosten verkko-opetuksen kehittämisessä.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Kirjoittajat:

Kaija Peuna-Korpioja, lehtori, ja Eila Burns, vanhempi tutkija

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajankoulutus

Lue lisää mentoroinnista:

Geeraerts, K. & Tynjälä, P. & Heikkinen, H. 2018. Inter-generational learning of teachers: what and how do teachers learn from older and younger colleagues? European journal of teacher education, 41(4), 479–495. https://doi.org/10.1080/02619768.2018.1448781

Kupias, P. & Salo, M. 2014. Mentorointi 4.0. Talentum.

Heikkinen, H., Jokinen, H., Markkanen, I. & Tynjälä, P. (toim.) 2012. Osaaminen jakoon. Vertaisryhmämentorointi opetusalalla. Jyväskylä: PS-kustannus.

Ristikangas, V., Ristikangas, M.-R. & Alatalo, M. 2019. Valmentava mentorointi. Kauppakamari.

Leppisaari, I. 2020. Digimentorointi osana työelämäläheistä jatkuvan oppimisen ekosysteemiä. Aikuiskasvatus, 40(1), 22–35. https://doi.org/10.33336/aik.91045