Kylämatkailua vapaaehtoistwistillä

Matkailijoiden tarpeet matkailussa ovat muuttumassa. On tapahtumassa siirtyminen elämyskuluttamisesta merkityksellisyyskuluttamiseen. Matkailijat haluavat enenevissä määrin kokemuksia, joilla on merkitys ja tarkoitus.  (Puhakka 2011) Vapaaehtoismatkailu tarjoaa mahdollisuuksia vastata näihin muuttuneisiin tarpeisiin. Olisiko aika alkaa kehittämään kylämatkailua tuomalla siihen vapaaehtoismatkailun elementtejä ja näin lisätä kylämatkailun merkityksellisyyttä?

Monilla pienillä kylillä matkailusta on tullut keino elävöittää kylää ja lisätä hyvinvointia sekä kehittää kylän palvelutarjontaa. Kylämatkailu hyödyttää alueen yrittäjiä ja yhdistyksiä ja perinteisesti kylämatkailussa nostetaan esiin ja hyödynnetään paikallisia erityispiirteitä.

Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, sen matkailuyritysten ja sen matkailua tukevien yhdistysten yhteistä ponnistusta matkailun kehittämiseksi: kylän omat vahvuudet kootaan yhteen. Kylämatkailun tavoitteena on matkailun muuttaminen maaseudun kylissä kohti tuottoisaa liiketoimintaa, kylien elävöittäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. (Kylämatkailun ABC, n.d.)

Onnistuneen kylämatkailukonseptin edellytyksenä on, että kylää kehitettäessä huomioidaan niin kylän asukkaiden kuin matkailijoiden tarpeet. Matkailulliset erityispiirteet liittyvät monesti paikalliskulttuuriin, historiaan ja luontoon, joista kylän toimijoilla on osaamista ja tietämystä. Kylämatkailutuotteissa hyödynnetään paikallisia tapahtumia, toimijoiden tietämystä ja alueen tuntemusta.  Matkailutuotteiden on oltava paikallisten näköisiä, heidän omista lähtökohdistaan ammennettuja, jotta niistä välittyy aitous ja autenttisuus, mikä matkailijalle on tärkeää kylämatkailutuotteissa. Kylämatkailun kehittäminen konkretisoituu matkailutuotteissa, joissa yhdistyvät kylän ainutlaatuinen tarina, kylätoimijoiden palvelut sekä matkailuyrityksien tuotteet. Kylämatkailulla voidaan vastata myös matkailun kestävyysvaatimukseen, kunhan se toteutetaan paikallisista lähtökohdista, luontoa ja paikallisia asukkaita huomioiden. (Rämä & Niilivuo & Hämäläinen 2020)

Lähinnä ulkomaalaisille matkailijoille tarjotut Live like a local -elämykset ovat olleet matkailussa esillä jo muutaman vuoden. Pandemian myötä myös kotimaiset matkailijat ovat keskittyneet kotimaan matkailuun ja varsinkin luonto on ollut tärkeä osa matkaa ja elämystä. Näinä aikoina on alettu aivan uudella tavalla arvostaa sitä, mitä löytyy läheltä, kun kauaksi ei ole päässyt. Olisiko nyt hyvä aika lähteä kehittämään myös kylämatkailua vastaamaan muuttuneisiin tilanteisiin ja arvoihin?

Vapaaehtoismatkailu palvelee sekä kyliä että matkailijoita

Kylätalo kaipaisi maalia pintaan ja portaiden kaiteetkin on korjattava. Pusikoita pitäisi raivata ja kylänraitin ilmekin kaipaisi kohennusta. Luontopolku pitäisi siistiä ja uimarannan laituria kohentaa. Kuulostaako tutulta? Kylissä riittää tekemistä ja yhdistyksillä riittää puuhaa vuodesta toiseen. Kylien aktiiviset yhdistykset koostuvat monesti kourallisesta vapaaehtoistoimijoita.

Kylämatkailua kehitetään maaseutukylissä monesti hankkeiden avulla. Kehittäminen vaatii resursseja ja innostusta asiaan. Kylissä riittää tekemistä matkailun saralla, paikkojen on oltava edustavassa kunnossa. Siisti kyläilme ja kunnossa olevat rakennukset edesauttavat kylämatkailun kehittämistä. Mutta mistä löytyvät resurssit kaikkeen tähän? Kyläyhdistykset ja kylien muut yhteisöt pyörittävät toimintaansa vapaaehtoistyönä ja pienin varoin. 

Vapaaehtoismatkailussa yhdistyvät matkailu ja vapaaehtoistyö. Vapaaehtoistyön kautta matkailija saa merkityksellisyyttä elämäänsä. Vapaaehtoistyö on auttamistyötä, siinä motiiveina ovat mm. auttamisen halu, yhteisöön kuuluminen, uudet kokemukset, itsensä toteuttaminen sekä vaikuttaminen (Yeung 2004). Vapaaehtoistyö tuo merkityksellisyyden kokemuksen sitä tekevälle ihmiselle. Maaseudun kylillä kyläläisten tekemä vapaaehtoistyö on kylien voimavara. Matkailussa vapaaehtoistyön tekeminen matkan ohessa on nousemassa tärkeäksi elementiksi. Voisiko kylämatkailuun tuoda vapaaehtoismatkailun elementtejä ja luoda kestäviä ja merkityksellisiä kylien vapaaehtoismatkailu konsepteja?

Value-hankkeessa, jonka tavoitteena on selvittää Keski-Suomen vapaaehtoismatkailun potentiaalia, selvitettiin, että vapaaehtoismatkailua voi toteuttaa ainakin kolmella eri tavalla:

  1. Matkailun peruspalvelut, kuten majoitus ja ruokailu, ovat vapaaehtoistyön vastine. Esim. wwooffarit tulevat tiloille tekemään työtä ja saavat siinä majoituksen ja ruuan vastineeksi (What is WWOOF?, n.d.).
  2. Matkailupalvelut ovat ostettavissa ja pääsy vapaaehtoistehtäviin on ilmaista. Esim. Lomaleivolla voit osallistua lampaiden paimentamiseen, kun vuokraat mökin. (Fredin, haastattelu, 3.12.2021)
  3. Matkailupalvelut ja vapaaehtoistehtävät ovat yhtenäisenä ostettavana pakettina. Esim. Haahkamatka, jossa matkailija ostaa koko paketin ja pääsee majoituksen ja elämysruokailun lisäksi tutustumaan Ahvenanmaan nähtävyyksiin ja edistämään haahkan suojelutyötä (Jaakkola 2022).

Yhteistyöllä eteenpäin

Miten kylissä sitten voitaisiin toteuttaa vapaaehtoismatkailun eri mahdollisuuksia?

Yhdistykset voisivat hyödyntää toiminnassaan kansainvälisiä vapaaehtoistyöleirejä, joissa vapaaehtoisille tarjotaan majoitus ja ruoka työpanosta vastaan. Täten saataisiin apukäsiä ja apuvoimia esim. kylän raittien ja pusikoiden siistimiseen ja kylätalon kunnostusprojekteihin tai tapahtumien järjestämiseen jne. Tätä konseptia on toteutettu Keski-Suomessa Suinulan kylällä varsin onnistuneesti hyödyntämällä Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoitusta (Laukkarinen, haastattelu, 29.11.2021). Voisivatko kylien yhdistykset saada tätä kautta uusia tuulia omaan toimintaan ja houkutella mukaan myös uusia paikallisia vapaaehtoisia?

Olemassa olevia kylämatkailutuotteita voisi yhdistää vapaaehtoistehtäviin. Voisiko paikallinen majoittaja lisätä yhteistyötä vaikka paikallisen metsästysseuran kanssa riistapeltojen tekemisestä tai kalastusosuuskunnan kanssa rantojen raivaamisesta tai kalojen suojeluun liittyvistä toimenpiteistä, kuten lisääntymis- ja poikasalueiden tekemisestä?

Nämä matkailumuodot voisi yhdistää ja luoda vapaaehtoismatkailun elementeistä kylämatkailijalle vielä syvemmän kokemuksen. Kylämatkailutuotteeksi voi ostaa paketin, joka yhdistää kylän vahvuudet ja auttamisen. Näitä paketteja voisi luoda eri tarpeisiin niin matkailijan kuin kyläläisten lähtökohdista. Olkoon matkan tarkoitus sitten vapaaehtoistyön tekeminen paikallisessa kohteessa, vapaaehtoistyön sisällyttäminen varsinaiseen matkaan tai sitten täysin kaupallinen vapaaehtoiskylämatkailupaketti. 

Vapaaehtoismatkailun mahdollisuuksista löydät kattavasti tietoa Value-hankkeen sivuilta.

Kirjoittaja Tanja Rämä työskentelee Keski-Suomen Kylät ry:ssä ja on mukana Value-hankkeessa kylälähettiläänä.


Lähteet:

Haastattelut:

  • Marja-Riitta Laukkarinen Suinulan Kyläyhdistys, Irja Rämö Kuoreveden Nuorisoseura, Elisa Laukkarinen-Gökce Suinulan Kyläyhdistys. Haastattelijana Tanja Rämä 29.11.2021.
  • Violan Fredin Lomaleivo. Haastattelijana Tanja Rämä 3.12.2021.