Naiset tasa-arvoisesti uralle -hankkeen kuvitusta, jossa nuori nainen seisoo kannettavan tietokoneen äärellä ja katsoo sivulle. Toisessa reunassa Euroopan sosiaalirahaston ja hankkeen logot.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu mukana Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -hankkeessa

Suomalaiset työmarkkinat ovat EU:n eriytyneimpien joukossa. Naisten ja miesten ammattien segregaatio ilmenee horisontaalisesti naisten suuntautumisena opetus- ja hoiva-alalle, miesten tekniikkaan ja logistiikkaan. Eri alojen sisällä sukupuolen mukainen epätasa-arvo näkyy vertikaalisesti naisten ja miesten sijoittumisena erilaisiin työtehtäviin, palkkaepätasa-arvona sekä eriytyvänä urakehityksenä. Sukupuolten tasa-arvo edellyttää segregaatioon liittyvien ilmiöiden tunnistamista ja tunnustamista sekä asenteiden avaamista. (Naiset tasa-arvoisesti uralle-hankesuunnitelma, 2.)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -hankkeessa (ESR) mukana tukemassa yhdessä työelämän kanssa naisten tasa-arvoista siirtymistä korkeakoulusta työelämään, ja edistämässä naisten tasa-arvoista uralla etenemistä erityisesti tekniikan, liiketalouden sekä turva- ja riskienhallinta-alalla. Tavoitteena tässä kehittämistyössä on yksilöiden ja organisaatioiden ymmärryksen lisääminen tasa-arvon nykytilasta sekä sen kehitystä estävistä tiedostamattomista vääristymistä ja rakenteellisista tekijöistä. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja sukupuolitietoiseen uraohjaukseen sekä tasa-arvoisten uravalintojen ja uralla etenemisen tukemiseen (Naiset tasa-arvoisesti uralle-hankesuunnitelma, 6). Hankkeen avulla vahvistetaan nuorten naisten resilienssiä, voimavarojen tunnistamista ja hyvinvoinnin vahvistamista sekä tuetaan korkeakoulujen tasa-arvosuunnittelua ja -työtä (Naiset tasa-arvoisesti uralle-hankesuunnitelma, 6).

Haastatteluilla erilaiset uravalinnat näkyväksi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijoina hankkeessa mukana ovat ammatillisesta opettajakorkeakoulusta Johanna Pitkänen ja Virva-Liisa Pekkarinen sekä teknologiayksiköstä Teija Palonen. Johannan, Virva-Liisan ja Teijan mukaan tässä Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimassa kehittämistyössä oleellista on toimintatapojen kehittäminen ja muutosten aikaansaaminen vallitseviin käytänteisiin, jotta korkeakouluista valmistumisvaiheessa olevat naisopiskelijat siirtyisivät tasa-arvoisemmin työelämään. Tämä tarkoittaa oppilaitoksissa segregaation näkyväksi tekemistä ja sukupuolinäkökulman vahvistamista niin uraohjauksessa kuin itse ohjausprosessissa (Naiset tasa-arvoisesti uralle-hankesuunnitelma, 6).

Hankkeessa työstetään työkaluja ja toimintamalleja kuten tukiprosesseja, asennekasvatusta ja suosituksia korkeakoulujen tasa-arvosuunnitteluun ja segregaatiota vähentävään työhön (Naiset tasa-arvoisesti uralle-hankesuunnitelma, 6). Tärkeä yhteistyökumppani tässä kehittämistyössä on ilman muuta työ- ja elinkeinoelämä, jonka kanssa JAMKin asiantuntijakolmikko tulee luomaan toimintamalleja naisten työurien tasa-arvon edistämiseksi erityisesti mentorointimallin ja tiedostamattomia vääristymiä avaavien koulutusten keinoin.

Parasta aikaa Johanna, Virva-Liisa ja Teija ovat työstämässä hankkeen alkukartoitusvaiheeseen sisältyviä haastatteluja, joiden perusteella korkeakouluille suunnitellaan ja pilotoidaan sukupuolitietoisia opintojen ohjauksen toimintamalleja ja käytäntöjä harjoitteluun, opinnäytetyön ohjaukseen, vapaasti valittavien opintojen ohjaukseen ja työelämäyhteistyöhön. Miksi tämä työ on tärkeää, ja mitä hanketyö kaikkinensa heille on merkinnyt?

Johanna Pitkänen

Jo hankeidean alkumetreiltä saakka mukana yhteistyössä ollut Johanna työsti NAU!-hankkeen hankehakemukseen Jyväskylän ammattikorkeakoulun osatoteutuksen suunnitelman. Hänen mukaansa hankkeen teema on tarpeellinen, ajanmukainen ja paljon yhteiskunnallisten ilmiöiden ”tapetilla” oleva. Naisten urakehitys ei johda hänen mielestään valmistumisen jälkeen hyväpalkkaisiin ja päällikkötason tehtäviin niin helposti ja suoraan, mistä syystä heidän kannattaa pohtia entistä enemmän ja tehdä suunnitelmallisemmin omia opinto- ja uravalintoja niin opintojen aikana kuin myös valmistumisen jälkeen ja työuran aikana.

Hankkeen alkukartoitusvaiheen tulosten huomiot herättivät haastattelemaan poikkeuksellisen uravalinnan tehneitä, työelämässä jo toimivia naisia. Mielenkiintoista tulee näiden lisäksi Johannan mukaan olemaan myös miesvaltaisella alalla naisten kanssa töitä tekevän miespuolisen työntekijän haastattelu.

– Näistä haastatteluista pääsemme lukemaan loppukeväästä 2021 julkaistavassa artikkelissa lisää, lupaa Johanna.

Virva-Liisa Pekkarinen

Ohjauksen asiantuntijana hankkeessa toimivan Virva-Liisan mukaan hankkeessa tehtävä kehittämistyö on varsin tärkeää, jotta naisilla olisi paremmat urasuunnitteluvalmiudet sekä opintojen aikana että opintojen jälkeen erilaisissa siirtymissä, valintaa ja päätöksiä vaativissa tilanteissa kuin myös uralla etenemisessä. On tärkeää pysähtyä asian äärelle, pohtia sekä vaihtaa kokemuksia ja näkökulmia tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden näkymisestä ja toteutumisesta korkeakoulujen opetussuunnitelmissa sekä ohjaus- kuten uraohjauskäytänteissa. Virva-Liisa odottaakin pääsevänsä haastattelemaan JAMKin ohjaushenkilöstöä ja erityisesti opiskelijaa lähinnä olevia ohjaajia eli vastuuopettajia.

Luvassa on myös JAMKin ohjaushenkilöstölle suunnattu haastattelujen tulokset julkaiseva ja kokoava työpaja loppukeväästä 2021 julkaistavaa artikkelia täydentämään.

Teija Palonen

Hankkeessa ohjauksen asiantuntijana toimiva Teija nostaa esiin Insinööriliiton tuoreimman selvityksen, jonka mukaan naisten osuus insinööreistä on vain 14 %. Ala tarjoaa kuitenkin monia mahdollisuuksia ja kilpailukykyisen palkan, mistä syystä Teija näkee tärkeäksi tasata naisten osuutta luvusta. Miten naisten osuus insinööreistä voi olla noin pieni? Tehtyjen tutkimusten mukaan tytöillä ja pojilla ei kuitenkaan ole koulussa merkittäviä eroja matematiikan ja luonnontieteiden osaamisessa, joten kyseessä saattavat Teijan mielestä ollakin ehkä enemmän alasta vallitsevat mielikuvat ja asenteet. Teija kokeekin tärkeäksi kaikkien alasta kiinnostuneiden kannustamisen hakemaan tekniikan alan koulutukseen, sukupuolesta riippumatta.

Hankkeen alkukartoitusvaiheessa Teija tarkastelee erityisesti naisten urapolkujen rakentumista tekniikan alalla, rakentamalla tekniikan alan opintojen eri vaiheissa olevien naisopiskelijoiden haastatteluista tarinoita uravalinnoista ja -kehityksestä. Tarinat julkaistaan keväällä 2021. Hankkeessa tehtävän kehittämistyön myötä Teija uskoo opettajien ja ohjaajien saavan ideoita ja vinkkejä omaan ohjaustyöhönsä, jotta he pystyvät tukemaan omia opiskelijoitaan entistä paremmin.

– Me voimme jokainen omalta osaltamme edistää tasa-arvoa ja uudistaa vanhentuneita mielikuvia tekniikan alan opiskelijoista! kehottaa Teija.

Jäämme siis mielenkiinnolla odottamaan loppukeväällä 2021 Naiset tasa-arvoisesti työuralle – NAU! -hankkeessa julkaistavia artikkeleita naisten urapolkujen rakentumisesta tekniikan alalla, sekä tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden näkymisestä ja toteutumisesta korkeakoulujen opetussuunnitelmissa ja ohjauskäytänteissä.

Kirjoittaja: Johanna Pitkänen
asiantuntija, NAU!-hankkeen osatoteuttajan vastuuhenkilö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Lisätietoja kehittämistyöstä

NAU! – Naiset tasa-arvoisesti uralle -verkkosivu

Lähteenä käytetty hankesuunnitelma on saatavissa artikkelin kirjoittajalta (etunimi.sukunimi@jamk.fi).

Lue myös:

 

Jätä kommentti